לקוחותינו מגייסים

ERA מגייסת למגוון של משרות עבור חברות מובילות במשק.
אם אתם מעוניינים להגיש מועמדות לאחת המשרות המפורסמות, אנא בדקו כי הנכם עומדים בתנאי הסף
והגישו מועמדות באמצעות הטופס הנמצא בסוף כל משרה.

סמנכ``ל/ית כספים לחברת ניהול מערכת החשמל בע``מ

לחברת ניהול מערכת החשמל בע"מ, דרוש/ה סמנכ"ל/ית כספים

דחיית מועד אחרון להגשת מועמדות

המועד האחרון המעודכן להגשת מועמדות הינו ה- 30/8/19

חברת ניהול מערכת החשמל בע"מ, היא חברה ממשלתית אשר הוקמה מכוח הרפורמה בחברת החשמל. החברה אחראית על האופטימיזציה של משק החשמל, ועוסקת בניהול מערכת החשמל הארצית, לרבות קביעת סדר הפעלת תחנות הכוח השונות, העמסת תחנות כח, תפעול מנגנוני סחר בחשמל, תכנון של רשת ההולכה ותכנון ארוך טווח במשק.

תיאור המשרה:

ניהול כולל של מערך הכספים, החשבונאות והתמחור בחברה, תוך מימוש האסטרטגיה של החברה והבטחת התנהלות פיננסית תקינה, לרבות בניית תכנית פיננסית, דוחות כספיים, מאזנים, בקרת דוחות, קביעת מדיניות תמחור, ניהול ומעקב תקציבי וניהול תכניות העבודה הארגוניות (מקושרות התקציב).

מבנה ארגוני:

נושא התפקיד כפוף למנכ"ל החברה, והינו חבר בכיר בהנהלת החברה.

תחומי אחריות:

 1. ניהול ענייני הכספים בהתאם להנחיות מנכ"ל ודירקטוריון החברה.
 2. קביעת מדיניות החברה ויישום החלטות הדירקטוריון והמנכ"ל בכל הנוגע להיבטים פיננסיים, תוך עמידה בהוראות הרגולציה.
 3. פיקוח מקצועי, ליווי והנחיית גורמי פנים בסוגיות פיננסיות הקשורות לפעילות החברה.
 4. דיווח ובקרה על מצבה הפיננסי של החברה.

מרכיבי התפקיד

 • ניהול שוטף של מערך הכספים בחברה לרבות ניהול ישיר של עובדי המערך;
 • עבודה מול דירקטוריון החברה וגורמים רגולטוריים;
 • ייעוץ למנכ"ל ולמנהלי החברה בסוגיות פיננסיות בתחומי אחריותם;
 • אחריות לקביעת והטמעת מדיניות ונהלי עבודה בתחום הפיננסי;
 • אחריות לבניית תכנית פיננסית וכנגזרת ממנה תכניות עבודה ותקציב שנתיות, הגדרת יעדים ובקרתם;
 • ניהול כלל הדיווחים בהתאם לנדרש בחוק רשות החברות הממשלתיות;
 • ניהול נכסי והתחייבויות החברה;
 • אחריות לניתוח‏ כלכלי‏ ותקציבי – ‏סקירת‏ מגמות‏ כלכליות;
 • ליווי כלכלי ובדיקת הסכמים, בקרת הצעות מחיר ומסמכי התקשרות;
 • אחריות לקביעת תנאים כספיים לביצוע התקשרויות ומדיניות תשלומים הכוללים תהליכי גבייה ואכיפה;
 • אחריות להכנת תחזית תזרים מזומנים וביצוע מעקב תקציבי;
 • אחריות להכנת ובקרת דוחות כספיים ברמת החברה וניתוחם;
 • אחריות למאזן שנתי ולביקורת רו"ח;
 • אחריות לקידום התייעלות כלכלית, תוך ביצוע בקרה ומעקב על התקדמות וביצוע;
 • ביצוע מטלות ותפקידים נוספים בתחום הכספי בהתאם להנחיות המנכ"ל והדירקטוריון.

דרישות התפקיד

השכלה (תנאי סף):

 • בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בכלכלה / חשבונאות / מנע"ס עם התמחות במימון / הנדסת תעשייה וניהול או רו"ח מוסמך

השכלה (קריטריונים תוספתיים):

 • תואר שני מוכר בתחום הכלכלה או מנהל עסקים

ידע וניסיון תעסוקתי (תנאי סף):

 1. לבעל תואר אקדמי בחשבונאות או רואה חשבון מוסמך – ניסיון של לפחות 8 שנות כהונה במהלך 15 השנים החולפות בתפקידי ניהול כספים או סמנכ"ל כספים בחברה בעלת היקף פעילות כספית שלא יפחת מ- 300 מלש"ח בשנה בארגון שבו 100 עובדים לפחות או בתאגיד הפועל בתחום פעילות במשק החשמל אשר מחייב קבלת רישיון בהתאם לחוק משק החשמל, 1996-תשנ"ו, בעל היקף עסקים שנתי של 300 מיליון ₪.

או

לבעל תואר אקדמי בכלכלה, מנהל עסקים או הנדסת תעשייה לניהול –  ניסיון של לפחות 11 שנות כהונה במהלך 15 השנים החולפות בתפקידי ניהול כספים או סמנכ"ל כספים בחברה בעלת היקף פעילות כספית שלא יפחת מ-  300 מלש"ח בשנה בארגון שבו 100 עובדים לפחות או בתאגיד הפועל בתחום פעילות במשק החשמל אשר מחייב קבלת רישיון בהתאם לחוק משק החשמל, 1996-תשנ"ו, בעל היקף עסקים שנתי של 300 מיליון ₪.

סעיף זה ייבחן בשים לב לאופי פעילות החברה:

 • בחברה מתוקצבת – ייבחן הסעיף על פי התקציב השנתי.
 • בחברה עסקית – ייבחן הסעיף על פי הכנסות החברה.
 1. לבעל תואר אקדמי בכלכלה, מנהל עסקים או הנדסת תעשייה לניהול –  כשיר להתמנות כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005
 2. ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, בעריכה או בביקורת הדו"חות הכספיים בחברה בעלת היקף פעילות המפורט לעיל.
 3. ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
  •  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף פעילות כספית שלא יפחת מ- 300 מלש"ח בשנה בארגון שבו 100 עובדים לפחות;
  •  בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
  •  בתפקיד בכיר בתחום פעילות במשק החשמל אשר מחייב קבלת רישיון בהתאם לחוק משק החשמל, 1996-תשנ"ו, בעל היקף עסקים שנתי של 300 מיליון ₪.

ידע וניסיון תעסוקתי (קריטריונים תוספתיים):

 • היכרות וניסיון בעבודה כלכלית מול רשות החברות הממשלתיות ו/או אגף התקציבים ו/או חשבי משרדי ממשלה יהווה יתרון;
 • ידע בניהול בקרה תקציבית, עריכת תזרימי מזומנים, עריכה וניתוח דו"חות כספיים;
 • הכרות עם שוק ההון, חברות מדווחות
 • היכרות וניסיון בעבודה עם מערכות סליקה
 • היכרות עם תוכנות הנהלת חשבונות
 • ניסיון ניהול מוכח של כ"א בכפיפות ישירה ועקיפה
 • ניסיון בליווי חברה בהקמה/הפרטה.

היקף המשרה– מלאה

מיקום המשרה– חיפה

להגשת המועמדות, יש למלא את טופס השאלון למועמד ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף, על פי ההנחיות הרשומות בטופס השאלון למועמד, עד ליום 30/8/19.

מועמדויות שישלחו שלא לפי ההנחיות או לאחר המועד, לא יתקבלו.

                              

יועץ/ת משפטי/ת פנימי/ת לחברת ניהול מערכת החשמל בע``מ

לחברת ניהול מערכת החשמל בע"מ, דרוש/ה יועץ/ת משפטי/ת פנימי/ת

דחיית מועד אחרון להגשת מועמדות

המועד האחרון המעודכן להגשת מועמדות הינו ה- 30/8/19

רקע:

חברת ניהול מערכת החשמל בע"מ, היא חברה ממשלתית אשר הוקמה מכוח הרפורמה בחברת החשמל. החברה אחראית על האופטימיזציה של משק החשמל, ועוסקת בניהול מערכת החשמל הארצית, לרבות קביעת סדר הפעלת תחנות הכוח השונות, העמסת תחנות כח, תפעול מנגנוני סחר בחשמל, תכנון של רשת ההולכה ותכנון ארוך טווח במשק.

תיאור המשרה:

ניהול וביצוע כלל הייעוץ המשפטי בחברה לצורך מתן תמיכה משפטית שוטפת לכלל תחומי עיסוקה, וייצוג החברה בהיבטים משפטיים מול כלל הגופים הרלוונטיים.

מבנה ארגוני:

בכפיפות למנכ"ל החברה, חבר/ת הנהלת החברה

תחומי אחריות:

 1. הגדרת ומתודולוגיית העבודה בתחום המשפטי, בתיאום עם מנכ"ל ודירקטוריון החברה
 2. ניהול כלל הפעילות המשפטית בחברה
 3. ניהול משא ומתן וייצוג החברה בנושאים משפטיים עם גורמי חוץ
 4. פיקוח מקצועי, ליווי והנחיית גורמי פנים בסוגיות משפטיות הקשורות לפעילות החברה

מרכיבי התפקיד

 • ייעוץ משפטי למנכ"ל ולדירקטוריון החברה, להנהלת החברה ולכלל מחלקות החברה בנושאי חוק ומשפט.
 • ייצוג החברה בהיבטים משפטיים מול כלל הגופים הרלוונטיים.
 • ניהול הליכים משפטיים בהם שותפה החברה, לרבות פיקוח ועזרה בניסוח כתבי טענות, השתתפות בניהול הליכי משא ומתן, הסדרי פשרה.
 • ייעוץ או השתתפות בוועדות פנימיות של החברה בהתאם לנהלי החברה, לרבות ועדת מכרזים/ועדת פטור/ועדת יועצים/ועדת איתור ועוד.
 • ריכוז הטיפול בהליכים שיפוטיים בערכאות שונות ופיקוח על עורכי הדין החיצוניים המייצגים את החברה בערכאות השונות.
 • עריכת ואישור חוזים, הסכמים, תנאים כלליים ומיוחדים ומסמכים משפטיים אחרים.
 • ליווי והנחיית מנהלים ועובדים בחברה בסוגיות משפטיות בתחומי פעילותם בחברה.
 • פיקוח על עבודת עורכי דין חיצוניים
 • ניהול משא ומתן בנושאים משפטיים בשם החברה עם לקוחות, ספקים, וגורמים חיצוניים מסחריים בעלי ממשקי פעילות עם החברה
 • ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים בהתאם להנחיות המנכ"ל והדירקטוריון

דרישות התפקיד

השכלה (תנאי סף):

 • בעל/ת תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי מוכר
 • בעל/ת רישיון ישראלי לעריכת דין בתוקף וחברות בלשכת עורכי הדין

השכלה (קריטריונים תוספתיים):

 • תואר שני במשפטים ו/או מנהל עסקים/מנהל ציבורי/כלכלה

ידע וניסיון תעסוקתי (תנאי סף):

 • 10 שנות ניסיון לפחות בתחום המשפט האזרחי ו/או מנהלי
 • 5 שנות ניסיון לפחות בייעוץ משפטי לחברה או חברות ו/או לתאגידים ציבוריים ו/או לתאגידים ממשלתיים, בעלי היקף פעילות כספית שלא יפחת מ-  100 מלש"ח בשנה בארגון שבו 20 עובדים לפחות, במהלך 10 השנים החולפות

ידע וניסיון תעסוקתי (קריטריונים תוספתיים):

 • ניסיון ביעוץ או מתן שירות משפטי לגופים ציבוריים/פרטיים בתחום האנרגיה ו/או התשתיות
 • ניסיון כיועץ או סגן יועץ משפטי פנימי בגוף ממשלתי/מגזר ציבורי
 • ניסיון בתחום דיני עבודה וליווי במסגרת התקשרות בהסכמים קיבוציים
 • ניסיון בתחום עריכת חוזים, ניהול מו"מ והתקשרויות מסחריות.
 • ניסיון בניהול מו"מ במסגרת תהליך גיבוש הסכמים.
 • ניסיון בעבודה מול גורמי ממשל, לרבות רשות החברות הממשלתיות, רגולטורים ומשרדי ממשלה
 • ניסיון בכתיבת נהלי חברה, כללי ציות ואכיפה
 • ניסיון בליווי חברה בהקמה/הפרטה
 • ניסיון בהקמת מחלקה משפטית
 • ניסיון בניהול יועצים משפטיים חיצוניים

היקף המשרה– מלאה

מיקום המשרה– חיפה

להגשת המועמדות, יש למלא את טופס השאלון למועמד ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף, על פי ההנחיות הרשומות בטופס השאלון למועמד, עד ליום 30/8/19.

מועמדויות שישלחו שלא לפי ההנחיות או לאחר המועד, לא יתקבלו.

                              

ראש אגף הנדסת הנעה לחברת תומר

בהסתמך על הוראות אגף משאבי אנוש, להלן פרטים על משרה פנויה בחברה:

הגדרת התפקיד:

ייעוד:

אחריות על  ניהול כלל הפעילות באגף הנדסת הנעה רקטית, תוך שמירה על חדשנות, הנדסת ערך ושיפור מתמיד של הידע ההנדסי.

כללי:

 • ניהול הפעילות ההנדסית באגף הנדסת הנעה בהיבטים מקצועיים וניהוליים.
 • מהווה מוקד ידע הנדסי בנושא ההנעה הרקטית בהיבטי התכן והפיתוח, האנליזות ותכן מתקנים ומערכי ייצור למנועים תוך שמירה על חדשנות הנדסית מתמדת.
 • הובלת תהליכי חידוש ושיפור מתמיד בעולם התוכן והתהליכים ההנדסיים של אגף הנדסת הנעה.
 • הגדרת תכנית עבודה של אגף הנדסת ההנעה, תוך ביצוע בקרה, מעקב ותעדופים שוטפים.
 • קליטה, הכשרה ופיתוח של ההון האנושי באגף הנדסת הנעה.
 • שיפור שיטות ותהליכי העבודה ההנדסיים באגף הנדסת הנעה.
 • שותף/ה בפיתוח וקידום תחומי המו"פ בנושאי ההנעה הרקטית.
 • עבודה שוטפת עם כלל הממשקים באגף ההנדסה בכלליותו, תוך שותפות בתוכניות בעבודה וביצוע תיעדופים לצורך קידום הפרויקטים
 • חבר בצוות הנהלת ההנדסה ושותף לקבלת החלטות וקביעת המדיניות בהנדסה.
 • כפיפות לסמנכ"ל הנדסה, ממלא מקום בהעדרו וחבר בהנהלה המורחבת של החברה.

השכלה:

 • תואר ראשון בהנדסת מכונות/אווירונאוטיקה/כימיה וחומרים – תנאי סף.
 • תואר שני – יתרון

ניסיון נדרש:

תנאי סף:

 • ניסיון של 8 שנים בנושא הנדסת הנעה רקטית, מתוכן 6 שנים בתכן ובניהול הנדסי של מערכות הנעה רקטיות.

יתרון:

 • ניסיון תעסוקתי מחברות ביטחוניות
 • סיווג בטחוני- רמה 1 (המועמד לתפקיד יידרש לעבור תהליך סיווג בטחוני נוסף כתנאי לקבלתו לעבודה)

כישורים נדרשים:

 • יכולת ניהול והנעת עובדים.
 • ראייה מערכתית רחבה.
 • יכולת תכלול ואינטגרציה.
 • יכולות תכנון לטווח הארוך.
 • רגישות סביבתית והבנת מורכבויות פוליטיות.
 • יכולת גבוהה לטיפול בנושאים שונים במקביל תוך ירידה לפרטים.
 • יכולת גבוהה של למידה, ניתוח נתונים והסקת מסקנות.
 • גמישות תפקודית וקבלת החלטות בתנאי לחץ ואי וודאות.
 • יחסי אנוש מצוינים.
 • עברית ואנגלית ברמה טובה מאוד.

ממשקי עבודה:

 • מממשקי עבודה פנים ארגוניים – חברי הנהלת הנדסה, תפעול, ייצור, איכות, רכש, תפ"י, כספים, מנהלות עסקיות ומטה החברה.
 • ממשקים חיצוניים – לקוחות וספקים (קבלני משנה).

להגשת המועמדות, יש למלא את טופס השאלון למועמד ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף, על פי ההנחיות הרשומות בטופס השאלון למועמד, עד ליום 6/9/19.

מועמדויות שישלחו שלא לפי ההנחיות או לאחר המועד, לא יתקבלו.

ראש אגף EHS לחברת תומר

בהסתמך על הוראות אגף משאבי אנוש, להלן פרטים על משרה פנויה בחברה:

הגדרת התפקיד:

כללי:

 • משמש/ת כיועץ/ת למנכ"ל החברה בכל הנוגע לדרישות הדין בנושאי הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה.
 • הנהגת סידורי בטיחות וגהות נאותים בחברה במטרה למנוע כשלי בטיחות, גהות וסביבה.
 • ניהול, הנחייה ופיקוח מקצועי על עבודת ממוני הבטיחות וכלל העוסקים בבטיחות בחברה.
 • וידוא על ביצוע דרישות כל דין בנושאי הבטיחות והגהות ויישום נהלי והוראות הבטיחות.
 • וידוא הכנת תכנית ניהול בטיחות שנתית לכלל החברה ופיקוח על יישומה.
 • נציג/ת החברה מול היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (רישוי עסקים(.
 • עריכת ביקורות בכל אתרי החברה לצורך איתור מפגעי בטיחות, גהות וסביבה. בעל/ת סמכות להפסקת עבודה במקומות בהם נשקפת סכנה מידית לעובדים.
 • קביעת תכנית הדרכה בטיחותית שנתית של מנהלים ועובדים, בתאום עם אגף משא"ן ווידוא קיום הרשאה לעיסוק בחומ"ס קבוצה 1.
 • נציג/ת החברה (לצד נציג משא"ן( מול המוסד לביטוח לאומי, בכל הקשור לתאונות עבודה.
 • הובלת תהליכים בנושאי איכות הסביבה, העומדים מול הרגולטורים, תוך הידברות וקיום קשר עימם.
 • בחינה ואישור הקמת מבנים חדשים / שינוי במבנים קיימים בהיבטי הבטיחות ואיכות הסביבה.
 • ניהול תקציב הבטיחות.

השכלה:

 • תואר ראשון בכימיה / הנדסה כימית/ הנדסת חומרים/ מדעים מדויקים – תנאי סף
 • תואר שני רלוונטי- יתרון.
 • בעל/ת כשירות כממונה בטיחות בעבודה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה- יתרון

ניסיון נדרש:

תנאי סף:

 • ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות בתהליכי ייצור תעשייתיים. בדגש על היכרות עם טכנולוגיות ותהליכי הייצור.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה עם חומרים מסוכנים והכרה של תקנים בינלאומיים לסיווג חומ"ס.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה מול רגולטורים חיצוניים (הבריאות, איכות הסביבה, פנים ועוד. יתרון למשרד הביטחון) ובקיאות בתהליכי עבודה מולם.
 • ניסיון בביצוע הערכות סיכונים בהיבטי הבטיחות בתהליכים המתבצעים בחברה.
 • ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות בניהול 20 עובדים, בדגש על הענקת ליווי והדרכה מקצועיים לכפיפים.
 • סיווג בטחוני גבוה – יתרון.

כישורים נדרשים:

 • יכולת ניהול והנעת צוות.
 • יכולת קבלת החלטות.
 • כושר ארגון.
 • יכולת ניהול מו"מ.
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • יחסי אנוש טובים.
 • יוזמה ויצירתיות.

ממשקי עבודה:

ממשקים פנימיים: כל אגפי, יחידות ומחלקות החברה בהתאם לצורך הבטיחותי.

ממשקים חיצוניים: משרדי ממשלה, גופי רישוי, ביקורת והסמכה בהתאם לתחומי פעילות החברה והיבטי הבטיחות.

כפיפות למנכ"ל תומר

להגשת המועמדות, יש למלא את טופס השאלון למועמד ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף, על פי ההנחיות הרשומות בטופס השאלון למועמד, עד ליום 13/9/19.

מועמדויות שישלחו שלא לפי ההנחיות או לאחר המועד, לא יתקבלו.

סמנכ``ל/ית תפעול

לחברת שירותים בתחום האחזקות דרוש/ה סמנכ"ל/ית תפעול

מאפייני התפקיד:

ניהול מערך התפעול לחברת שירותי ניקיון גדולה, המהווה חברת בת בקבוצת אחזקות גלובלית.

התפקיד כולל ניהול ישיר ועקיף של צוות עובדים גדול ומגוון, ייצוג החברה מול הלקוחות והספקים, הובלת והטמעת תהליכי ייעול, תיאום ואינטגרציה מול הקבוצה בתחומי המטה השונים, כולל כספים, פיתוח עסקי, שיווק ומכירות ועוד.

דרישות:

 • 3 שנות ניסיון לפחות כמנהל תפעול ואופרציה בחברות אחזקת מבנים ונדל"ן מסחרי/מגורים, או בחברות בתחומי עיסוק דומים
 • ניסיון ניהולי תפעולי בחברות הייטק
 • ניסיון בפיתוח עסקי
 • ידע וניסיון בשיווק ומכירות
 • יחסי אנוש מצוינים וייצוגיות גבוהה
 • תודעת שירות גבוהה
 • כישורי ניהול, הובלה והנעת עובדים
 • יכולת עבודה מעולה מול מגוון ממשקים
 • שליטה בשפה האנגלית
 • נכונות לעבודה בשטח

העבודה במשרה מלאה, תנאים מעולים למתאימים

 

קו"ח יש להעביר ל: era.gius10@gmail.com

מנהל שיווק ופיתוח עסקי

לחברה מובילה באזור המרכז דרוש/ה מנהל/ת שיווק ופיתוח עסקי

התפקיד כולל: ניהול תחום השיווק, גיוס לקוחות חדשים, תפעול המדיה והרשתות החברתיות ועוד.

דרישות:

 • תואר ראשון רלוונטי בתחום- חובה
 • תואר שני- יתרון
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום השיווק
 • תקשורת בינאישית מצוינת
 • יכולת וורבאלית מעולה בעל פה ובכתב
 • ייצוגית, מקצוענות ואוריינטציה שיווקית

רק פניות מתאימות תענינה

תנאים טובים למתאימים

מעוניינים שגם המשרה של החברה שלכם תפורסם אצלנו? אין בעיה.
צרו איתנו קשר ונשמח לספר לכם על שירותי הגיוס, המיון וההשמה שלנו.